TÜM KUR`ÂN`DA BESMELE VE 19 / BULGULAR

a BULGU GRUBU:

a-1)

Kur’ân’da 114 (19×6) tâne sûre bulunmaktadır.

Kur’ân’da 114 (19×6) tâne Besmele (Bismillâhirrâhmânirrâhim) bulunmaktadır. Açıklamalar:
 • Düşünülebilir ki; Kur’ân’da 114 tâne sûre var, her sûrenin başında da Besmele olduğu için, tabîi ki, Kur’ân’da 114 tâne de Besmele bulunacaktır. Öyle değil. Kur’ân’da bir sûrenin başında Besmele bulunmamaktadır, o da 9. sûre (Tevbe Sûresi)’dir. O zaman Kur’ân’da sûrelerin başında toplamda 113 tâne Besmele olur. 113 ise 19’un katı değil. Fakat Kur’ân’da, sûrenin başında değil de, sûrenin içinde olmak üzere, sâdece bir tâne (27. sûrenin 30. âyetinde) Besmele bulunmaktadır. Böylece bu âyetteki Besmele ile birlikte Kur’ân’da 114 (19×6) tâne Besmele bulunmaktadır.
 • Ayrıca, 114 sûrenin hepsinin başında Besmele bulunsaydı ve sûre içinde hiç Besmele bulunmasaydı, o zaman Kur’ân’da 114 tâne Besmele bulunması sisteme dâhil edilemezdi. Çünkü 114 tâne sûre bulunurken, 114 tâne de Besmele bulunması matematiksel zorunlu bir sonuç olurdu ve Kur’ân’da 114 tâne sûre bulunması olasılık hesâbına katılırken, 114 tâne Besmele bulunması olasılık hesâbına katılamazdı.

​a-2)

Kur’ân’da başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. sûreden sonraki 19. Besmele, sûre içinde bulunan tek Besmele’ye, yâni 27. sûrenin 30. âyetindeki Besmele’ye denk gelmektedir.

Kur’ân’da başında Besmele barındırmayan tek sûre olan 9. sûreden sonra (yâni 10. sûreden itibâren) 27. sûrenin 30. âyetine kadar (bu âyet dâhil) 1843 (19×97) numarasız Besmele + numaralı âyet vardır.

a-3)

27. sûrenin başındaki numarasız Besmele’den, 27. sûrenin 30. âyetine kadar (numarasız Besmele ve 30. âyet dâhil olmak üzere) 361 (19×19) kelime bulunmaktadır. Not: 27. sûre, numarasız Besmele’den sonra Tâ Sîn başlangıç harfleriyle başlamaktadır ve bu başlangıç harfleri kelime olmadığı için sayıma dâhil edilmemiştir.

b BULGU GRUBU:

b-1)

Kur’ân’daki 114 sûrenin, bir tânesi (9. sûre) hâriç olmak üzere hepsi Besmele (Bismillâhirrahmânirrâhîm) ile başlamaktadır; 9. sûre Besmele ile başlamayan yegâne sûredir. Bu 113 sûrenin başındaki Besmelelerin bir tânesi (1. sûre) hâriç olmak üzere hiçbirine bir âyet numarası atanmamıştır; 1. sûrenin başındaki Besmele ise 1. sûrenin 1. âyetini oluşturmaktadır. Bu 113 sûrenin başındaki Besmele’lerin hâricinde, Kur’ân’da sadece bir yerde Besmele geçmektedir; o da 27. sûrenin 30. âyetinde geçen Besmele’dir. Böylece Kur’ân’da 114 tâne Besmele bulunmaktadır: 113 tânesi sûrelerin başında ve bir tanesi ise 27. sûrenin 30. âyetinde (Sûrelerden sâdece 9. sûrenin başında ise Besmele yok).

Fakat, numaralandırılmamış Besmele’ler de Kur’ân’ın bir parçasıdır. Gerçek şu ki, onların numaralandırılmaması da, Kur’an’ın matematiksel kompozisyonunun parçasıdır. Bu durumu göstermek için, her numaralandırılmamış Besmele’ye, bir âyet numarası olarak 0 (Sıfır)’ı atadık, böylece bunları çalışmamıza katabiliriz.

b-1 fenomeninde her Besmele’yi temsîl eden sayı, Besmele’nin bulunduğu sûre numarası ile Besmele’nin âyet numarasının birleştirilmiş (yanyana getirilmiş) hâlidir. Birleştirilmiş sayılar, aşağıda, örneklerle açıklanacaktır.
 • Birinci Besmele, 1. sûrenin 1. âyetindedir. Bu Besmele için birleştirilmiş veya yanyana konmuş sayı olan 11, sûre numarası olan 1 ve Besmele’nin âyet numarası olan 1'in biraraya getirilmesiyle elde ediliyor.
 • İkinci Besmele, 2. sûrenin 0. âyetindedir (Buradaki Besmele numaralandırılmamış olduğu için, bu Besmele’nin bulunduğu yere 0. âyet dedik). Bu Besmele için birleştirilmiş sayı 20’dir.
 • Bu işlemi her sûre için devam ettiriyoruz.
 • 9. sûreyi, Besmele içermediği için atlıyoruz.
 • Diğer taraftan, 27. sûrede, birincisi 0. âyette, diğeri ise 30. âyette olmak üzere iki tane Besmele olduğu için, bu sûreyi çalışmamıza iki kere katıyoruz. Bu sûre için birleştirilmiş sayılar, bu sûredeki iki Besmele’yi temsîl eden, 270 ve 2730’dur.
 • Son Besmele 114. sûre’nin 0. âyetindedir. Bu Besmele için birleştirilmiş sayı 1140’dır.

114 Besmele için oluşturulmuş bu 114 birleştirilmiş sayının toplamı 19’un tam katını vermektedir: 68.191= 19×3.589

Aynı işlemi Kur’ân’ın başından, başında Besmele barındırmayan tek sûre olan ve bu tabloya girmeyen tek sûre olan 9. sûreye kadar tekrarlarsak, 19 tabanlı matematiksel bağlantı devam etmektedir. 9. sûreye kadar bu sayıların toplamı: 361 (19×19). 9. sûreden Kur’ân’ın sonuna kadar bu sayıların toplamı: 67.830 (19×3.570)
 • Burada dikkat edilmesi gereken bir durum var. Burada, hem 9. sûreye kadarki toplamın 19’un tam katı olması, hem de 9. sûreden sonraki toplamın 19’un tam katı olması şeklinde iki özellik yoktur. Tek bir özellik vardır: Bu da 9. sûreye kadarki toplam ile 9. sûreden sonraki toplamın 19’un tam katı olmasıdır. Çünkü tüm toplam 19’un katı olunca, bu toplamın bir bölümü de 19’un katı olunca, bu toplamın geri kalan bölümünün de 19’un katı olması matematiksel zorunlu bir sonuçtur.

b-2)

Kur’ân’da, sûrelerin başında 113 tâne Besmele var demiştim. Bu 113 Besmele’den 112 tânesine bir âyet numarası atanmamıştı. İşte bu 112 Besmele’ye numarasız âyet diyelim. Kendisine bir âyet numarası atanmış âyetlerin hepsine ise (1. sûrenin 1. âyetindeki Besmele de dâhil olmak üzere) numaralı âyet diyelim.

Bir önceki fenomende, her Besmele’yi temsîl eden sayı, Sûre numarası ve Besmele’nin âyet numarasının birleştirilmiş (yanyana getirilmiş) hâliydi. Bu fenomende ise, her Besmele’yi temsîl eden sayı, Besmele'nin bulunduğu sûrenin numaralı âyet sayısı olacaktır.

Başında Besmele bulunan sûreler 1-8. ve 10-114. sûreler idi. 1. sûrenin başındaki Besmele’yi temsîl eden sayı, 1. sûrenin numaralı âyet sayısı olan 7 olacaktır. 2. sûrenin başındaki Besmele’yi temsîl eden sayı, 2. sûrenin numaralı âyet sayısı olan 286 olacaktır. 27. sûrenin başındaki Besmele’yi temsîl eden sayı 27. sûrenin numaralı âyet sayısı olan 93 olacaktır.

b-1 bulgusundaki işlemde; 9. sûreyi Besmele içermediği için çalışmaya dâhil etmemiştik, 27. sûre ise iki tâne Besmele içerdiği için çalışmaya iki kere dâhil edilmişti. Bu çalışmada da 9. sûre Besmele içermediği çalışmaya dâhil edilmeyecek, 27. sûre ise iki tâne Besmele içerdiği için çalışmaya iki kere dâhil edilecek.

Peki, 27. sûreyi çalışmaya iki kere nasıl dâhil edeceğiz?
 • 27. sûrenin başındaki Besmeleyi temsil eden sayının, diğer sûrelerdeki gibi, 27. sûrenin numaralı âyet sayısı olacağını daha önce yazmıştım.
 • 27. sûrenin 30. âyetindeki Besmeleyi temsîl eden sayı ise 30 olacak, çünkü şöyle düşünebiliriz: 30. âyetteki Besmele kendisiyle berâber, kendinden önceki, 27. sûreye ait 29 numaralı âyeti temsîl ediyor; yâni toplamda 30 numaralı âyeti temsîl ediyor.
 • Bu 30. âyet için, bir tâne numaralı âyet var, bu âyeti temsîl eden sayı 1 olsun diyemeyiz, çünkü bu âyet 27. sûredeki ve diğer sûrelerdeki diğer numaralı âyetlerden farklı, çünkü içinde Besmele barındırıyor. O âyetlere 1 değeri atadığımız için 27/30’a 1 değeri atamamız mantıklı olmaz.
 • 27/30 âyeti için, 27. sûredeki kendinden sonraki numaralı âyetleri (63 âyet) temsil ediyor veya 27. sûredeki kendisinden itibâren sûrenin sonuna kadarki numaralı âyetleri (64 âyet) temsîl ediyor diye düşünmemiz de mantıklı değil. Çünkü bu âyetteki Besmele kendinden sonraki âyetlerin başında bulunan bir Besmele değil, sûre içinde geçen bir Besmele.
 • Sûre içinde geçen Besmele olduğu için de, kendisiyle berâber 27. sûredeki kendinden önceki diğer numaralı âyetleri, yâni toplamda 30 numaralı âyeti temsîl ediyor diye düşünmemiz mantıklı olacaktır.

Böylece elimizde 114 Besmele’yi temsîl eden 114 sayı oldu: Sûre başlarında bulunan 113 Besmele’yi temsîl eden, ilgili sûrelerin numaralı âyet sayıları ve 27. sûrenin 30. âyetindeki Besmele’yi temsîl eden 30 sayısı. 9. sûre ise, Besmele içermediği için çalışmaya dâhil edilmedi.

Bu 114 sayıyı topladığımızda, sonuç: 6137 (19×323). Başında veyâ içinde herhangi bir Besmele barındırmayan ve bu nedenle bu çalışmaya dâhil edilmeyen tek sûre olan 9. sûreye kadar bu sayıları toplarsak, sonuç: 1235 (19×65). 9. sûreden Kur’ân’ın sonuna kadar bu sayıları toplarsak, sonuç: 4902 (19×258).

b-1 fenomeninin benzeri bir fenomen.

b-1 ve b-2 bulgularının tek bir tabloda gösterimi:

c BULGU GRUBU:

Ben, 9. sûrenin son iki âyetinin (128. ve 129. âyetler) Kur’ân’dan olmadığına, kötü niyetli kişilerce Kur’ân’a sonradan eklendiğine inanmaktayım. Buna inanmamın en önemli sebebi, burada, c bulgu grubunda yazacağım maddelerdir. c bulgu grubundaki bulgular, benim, 9. sûrenin son iki âyetinin Kur’ân’dan olmadığına inanmamın çok önemli bir sebebidir. Çünküc bulgu grubunun gerçekleşme olasılığı aşağı yukarı 23 milyonda bir ihtimâldir ve 9. sûreyi 129 âyet kabûl edince c bulgu grubundaki bu büyük ve olasılığı ise çok düşük (23 milyonda bir) alt sistem (Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 sisteminin alt sistemi) çökmektedir.

c bulgu grubunda yazacaklarımda 9. sûre 127 âyet olarak kabûl edilecektir. 9. sûrenin 128. ve 129. âyetleri (yâni son iki âyeti) hesâba katılmayacaktır. Bütün matematiksel hesaplama sonuçlarımda 9. sûreyi 127 âyet olarak kabûl ettim, fakat Tüm Kur’ân’da Besmele ve 19 başlığındaki a ve b bulgu gruplarında olduğu gibi bâzı matematiksel hesaplama sonuçlarımda, 9. sûreyi 129 âyet veyâ 127 âyet kabûl etmem sonuçları değiştirmiyor, c bulgu grubunda ise sonuçları değiştiriyor.

c-1)

1. sûrenin başında âyet numaralı Besmele var, 9. sûrenin başında Besmele yok, geri kalan 112 sûrenin başında âyet numarasız Besmele var. Kendisine bir âyet numarası atanmamış bu 112 Besmele’ye numarasız âyet, Kur’ân’daki diğer metinlere numaralı âyet diyebileceğimizi daha önce yazmıştım.

Kur’ân’da, 9. sûrenin son iki âyetini katmayarak, 6234 adet numaralı âyet vardır. Bu numaralı âyetlere 1. sûrenin 1. âyeti olan Besmele de tabîi ki dâhildir. Numarasız Besmeleleri (112 tânedir) de katarsak Kur’ân’da 6234+112= 6.346 (19×334) âyet vardır.

Kur’ân’da, sûre başında değil de sûre içinde geçen sâdece bir tâne Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) (Rahmân, Rahîm olan Allâh’ın ismiyle) vardı. Bu da 27/30’da cümle içinde geçen Besmele idi. Besmele, içinde Bismillâh (بِسْمِ الله)  (Allâh’ın ismiyle) lafzı geçen bir bileşik kelimedir. Sûrelerin başında değil de, içinde, Bismillâh lafzı, 27/30 dışında sâdece bir yerde geçmektedir. Bu da 11/41’de cümle içinde geçen Bismillâh lafzıdır. Bu âyetteki Bismillâh lafzı, Bismillâhirrahmânirrahîm’in bir kısmı olarak değil, bağımsız olarak geçmektedir.
 • Böylece tüm Kur’ân’da Bismillâh lafzı, sûre başında değil de sûre içinde, sâdece iki âyette geçmektedir: 11/41 ve 27/30.

9. sûrenin son iki âyetini katmayarak ve numarasız Besmeleleri numarasız âyet olarak sayarak, Kur’ân’da 6346 (19×334) âyet bulunduğunu az yukarıda yazmıştım. Yine 9. sûrenin son iki âyetini katmayarak ve numarasız Besmeleleri numarasız âyet olarak sayarak, Kur’ân’da:
 • Kur’ân’ın başından 11/40’a kadar toplam âyet sayısı: 1.520 (19×80)
 • 11/41’den 27/29’a kadar toplam âyet sayısı: 1.691 (19×89)
 • 27/30’dan Kur’ân’ın sonuna kadar toplam âyet sayısı: 3.135 (19×165)

c-2)

c-2 bulgusunda yine 9. sûrenin son iki âyeti Kur’ân’dan sayılmayacak ve âyet sayıları numarasız Besmeleleri de katarak varsayılacaktır.

Sûre numaralarını ve ilgili sûrelerin toplam âyet sayılarını yanyana yazalım ve bu şekilde 114 tâne sayı oluşturalım. Şöyle ki:
 • 1. sûre, başındaki Besmele, numaralı âyeti (1. âyeti) oluşturduğu için, herhangi bir ekleme yapmadan 7 âyettir, 1. sûrenin sûre numarası olan 1 ve âyet sayısı olan 7’nin yanyana getirilmiş şekli 17’dir.
 • 2. sûre’de 286 numaralı âyet vardır. 2. sûre, başındaki âyet numarası olmayan Besmele ile birlikte 287 âyettir. Sûre numarası olan 2’nin ve toplam âyet sayısı olan 287’nin yanyana getirilmiş şekli 2287’dir.
 • 9. sûre, başında Besmele barındırmadığı için ve son iki âyeti kabûl edilmediği için 127 âyettir >> 9127.
 • 114. sûre’de 6 âyet vardır. 114. sûre, başındaki âyet numarası olmayan Besmele ile birlikte 7 âyettir >> 1147, vb.

Bu şekilde her sûre için bir sayı oluşturarak 114 tâne sayı oluşturuyoruz. Bu sayıların tümünü topladığımızda, sonuç: 737.086 (19×38.794)

c-1 bulgusunda, toplamın 19’a tam bölünmesi ile buradaki toplamın 19’a tam bölünmesi matematiksel doğal-zorunlu bir sonuç değil. Bunu, işlemlerin kümülatif toplamlarına bakarak ve iki şekilde test ettim:
 • 1) c-1 bulgusundaki işlemde, tümünün toplamı dışında 19’a bölünen üç yer daha var, bu üç yerin hiçbirisinde buradaki işlem 19’a tam bölünmüyor.
 • 2) Acaba c-1 bulgusundaki, 114. (19×6) sıra gibi (114. sûre), başka bir 19’un katı olan yerdeki 19’a tam bölünen yer, buradaki işlemde de tam bölünüyor mu? Bunu da denedim.
 • 19. sûreyi 99 âyetten 92 âyete çevirdiğim zaman 19. sûreye kadar olan âyet sayılarının toplamı, c-1 bulgusundaki işlemde 19’a tam bölündüğünde, evet buradaki işlemde de 19. yer 19’a tam bölündü; fakat bu durumda c-1 bulgusu işlemindeki 38. sıra da 19’a tam bölündü ve buradaki işlemdeki 38. sıra 19’a tam bölünmedi.
 • Ayrıca 19’uncu sırayı eski hâline çevirdikten sonra, 57. sûreyi 30 âyetten 41 âyete çevirdim, bu durumda c-1 bulgusu işlemindeki 57. sıra 19’a tam bölündü, fakat buradaki işlemdeki 57. sıra 19’a tam bölünmedi.
 • Ayrıca c-1 bulgusu işleminde 75. sûrenin âyet sayısını 41’den 47’ye çevirdiğimde ve bu şekilde c-1 bulgusundaki 76. sûrenin bulunduğu yer 19’a tam bölündüğünde, buradaki işlemde 76. sûrenin bulunduğu yer 19’a tam bölünmedi.
 • 95. sûrede de benzer şeyi denedim, c-1 bulgusundaki işlemde kümülatif toplam 19’a tam bölündüğünde, buradaki işlemde kümülatif toplam 19’a tam bölünmedi.
 • 114. sûrede de benzer şeyi denedim. c-1 bulgusundaki işlemde kümülatf toplam 19’a tam bölündü ve buradaki işlemde de bölündü.
 • Yâni, 19’un katı olan sıralardan, sâdece 19. sûrede ve 114. sûrede tutuyor, 38., 57., 76. ve 95. sûrelerde tutmuyor. Dolayısıyla, 19’un katı olan tüm yerlerde tutmadığı için bunu matematiksel doğal-zorunlu bir sonuç olarak kabul edemeyiz.
c-1 bulgusunda, Bismillâh lafzı sûre başında değil de, sûre içinde sâdece şu iki yerde geçiyor demiştim: 11/41 ve 27/30. Yâni şu iki sûrede geçiyor: 11. sûre ve 27. sûre. c-1 bulgusu işlemindeki fenomen burada da tekrarlanıyor. Tekrarlanıyor, şu şekilde >>> Biraz önce, sûre numaralarını ve yanına ilgili sûrenin toplam âyet sayılarını yazıp, tümünün toplamıştık. Aynı işlemde:
 • Kur’ân’ın başından 11. sûreye kadar (11. sûre dâhil olmak üzere) toplam: 59.413= 19×3.127
 • 12. sûreden 27. sûreye kadar (27. sûre dâhil olmak üzere) toplam: 184.072= 19×9.688
 • 28. sûreden Kur’ân’ın sonuna kadar toplam: 493.601= 19×25.979
Düşünülebilir ki; c-1 bulgusunda 11/41 ve 27/30 baz alınmıştı, c-2 bulgusunda niçin bu âyetler değil de âyetlerin âit oldukları sûreler baz alınıyor? Bunu şu şekilde yorumluyorum:
 • c-1 bulgusunda sâdece âyet sayıları incelenmişti, c-2 bulgusunda ise sûre numarası-toplam âyet sayısı incelendi. c-2 bulgusunda âyet sayılarının soluna sûre numaraları konulduğu için, şu şekilde düşünülebilir: Bu sûre numaraları kendilerine âit âyetlerin hepsini kapsıyor, dolayısıyla sûrelere âit âyetleri bölemeyiz.Bu sayfa 5462 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar