HÂ-MÎM BAŞLANGIÇLARI / AÇIKLAMALAR

RAKAMLARIN TOPLAMLARININ FARKLI KATEGORİDE OLMASI HAKKINDA:

42. sûredeki Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harflerinin rakamlarının toplamı 19’un tam katını veriyor, fakat Hâ-Mîm sûrelerinin birinci âyetlerinde geçen Hâ-Mîm harflerinin rakamlarının toplamı, harflerin geçiş sayılarının toplamının 19 çarpanını veriyor. ‘İkisi aynı kategoride değil’ diye itiraz gelebilir.

Cevaplar:
 • 1) İkisi aynı kategoride değil, fakat sonuçta, ikisi de 19 ile bağlantılı.
 • 2) İkisinin aynı kategoride olması zâten beklenmez. Çünkü Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harfleri ile Hâ-Mîm başlangıç harfleri aynı kategoride değil. Ayn-Sîn-Kaf başlangıcı 2. âyette geçen başlangıç harfleri, Hâ-Mîm başlangıç harfleri ise 1. âyette geçen başlangıç harfleri. Ayrıca Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harfleri sistemde dinamik, Hâ Mîm başlangıç harfleri ise durağan. Ayn-Sîn-Kaf harfleri ile Hâ-Mîm harflerinin geçiş sayılarının rakamlarının toplamı bulguları aynı kategoride olsaydı, bu kadar değerli olmazdı.

HÂ-MÎM SÛRELERİNİ İKİYE BÖLME HAKKINDA:

Hâ Mîm sûrelerinin hangi mantıkla ikiye bölündüğünü yukarıdaki yazımda açıkladım. Düşünülebilir ki“Başka bir sürü ikiye bölme şekli olabilir. Bunlardan bâzısında da toplam 19’un katı bulunabilir. Bu gâyet doğaldır.”  Cevaplar:
 • 1) Belli bir mantığa dayanarak başka ikiye bölme şekli olabileceğini hiç sanmıyorum.
 • 2) Bütün ikiye bölme durumlarını ortaya koyduğumuzda göreceğiz ki, sâdece bu iki tâne ikiye bölmede toplamlar 19’un tam katını veriyor.
7 sûrede ikiye bölme anlamında 56 tâne kombinasyon olabilir. Aşağıdaki tabloda hangi kombinasyonların olabileceğini belirttim, inceleyin lütfen. Bu tabloda B sütunu kombinasyonu vermekte, şöyle ki: Kombinasyondaki her rakam, sûre numaralarının ikinci rakamı olarak yazılmıştır; 40 için 0, 41 için 1, 42 için 2, ..; yâni 0 40. sûreyi temsil etmekte, 4 44. sûreyi temsil etmekte, 5 45. sûreyi temsîl etmekte. 01 dediğimde 40. sûre ve 41. sûre anlaşılmalı, 124 dediğimde 41. sûre, 42. sûre ve 44. sûre anlaşılmalı, … Bu tablodaki A) sütunu sıra numarasını vermekte, C) sütunu birleştirilen iki sûrenin Hâ ve Mîm harflerinin sayılarının toplamını vermekte, Ç) sütunu ise Hâ ve Mîm harflerinin sayılarının toplamının 19’a bölümünü vermekte.
 • Bu tabloda ikiye ayrılmış iki kombinasyonun sâdece bir yarılarını verdim. Çünkü toplamda 7 sûredeki Hâ ve Mîm harflerinin toplamı 19’un katı olduğu için, ikiye ayrılmış iki kombinasyonun birindeki toplam 19’un katı olmazsa, diğerinin toplamı da 19’un katı olmaz.
 • Tablodan göreceğimiz gibi 56 kombinasyonun sâdece ikisinde toplam 19’a tam bölünüyor. Bu iki kombinasyon ise Hâ Mîm’li sûrelerin yukarıda anlattığım sistemindeki iki tane ikiye bölünme kısımları. Diğer 54 kombinasyonun hiçbirinde toplam 19’a tam bölünmüyor. Bu da, Hâ Mîm sûrelerindeki ikiye bölme sisteminin bir anlamda nokta atışı olduğunu gösteriyor.

Hemen yukarıdaki tablonun excel formatını şuradan indirebilirsiniz: Belge-1.

Bir de şunu söyleyeyim. İlk ikiye bölmede toplamlar 19’un katı olmasaydı, ikinci ikiye bölmeyi sisteme katmazdım. Ayrıca, bu iki ikiye bölme dışında başka herhangi bir ikiye bölmede de 19’un katı bulunsaydı, ne yapardım bilmiyorum. Ama bu şekilde, yâni 56 kombinasyondan, hem bahsettiğim iki kombinasyonun ikisinin de toplamının 19’un katı olması ve hem de bu iki kombinasyon hâricinde başka hiçbir kombinasyonun toplamının 19’un katı olmaması, bunu Allâh Teâla’nın planlı bir şekilde yaptığına işarettir.

OLASILIK HESÂBI HAKKINDA:

19’un katını veren 7 sûredeki Hâ harfinin ve Mîm harfinin geçiş adetlerini oluşturan sayıları oluşturan rakamların toplamının 19’un çarpanı 113’ü vermesi için matematiksel doğal bir sebep var mı?

Bâzı sayıların toplamı 19’un katını verdiği zaman, 19’un çarpanı (bundan sonra buna X diyeceğim) ile, bu sayıların rakamlarının toplamı (bundan sonra buna Y diyeceğim) arasında şöyle bir ilişki var: X’in rakamlarını tek basamaklı sayıya ulaşana kadar kendi aralarında toplarsak, Y’ye de aynı şeyi yaparsak, sonuçta elde edilen iki taraftaki tek basamaklı sayı aynı oluyor.
 • Örneğin: 380= 19×20.               3+8+0= 11. 
 • ​Burada 20, X oluyor; 11, Y oluyor.
 • 20’nin rakamlarının toplamı 2+0=2.                 
 • 380’in rakamlarının toplamı 3+8+0= 11 >>> 1+1= 2.                   
 • X ile Y eşit çıkmadı, fakat tek basamaklı sayıya ulaşıncaya kadar bunların rakamlarını kendi aralarında toplayınca ikisinde de 2 rakamına ulaşıldı.
 • Başka bir örnek: 456= 19×24.            4+5+6= 15.          X=24. Y= 15          
 • 24 >>> 2+4=6.               
 • 4+5+6= 15 >>> 5+1= 6.   
 • X ile Y eşit çıkmadı, fakat tek basamaklı sayıya ulaşıncaya kadar bunların rakamlarını kendi aralarında toplayınca ikisinde de 6 rakamına ulaşıldı.
 • X ile Y’nin eşit olduğu bir örnek:
 • 114= 19×6   1+1+4= 6.                
 • X 6 çıktı. Y de 6 çıktı.

Fakat bu sayılar, yâni X ile Y aynı olacak diye bir şart, bir matematiksel kural yok. Bu iki sayı, aynı da olabilir, birbirinden çok uzak rakamlar da olabilir. Şöyle bir örnek vereyim: 6346, 19’un 334 katıdır. 6346 sayısına kadar tüm 19’un katlarını yazalım.

Yukarıdaki tabloda X ile Y eşit çıkanları sarı dolgu renginde biçimlendirdim. Bunların tümünde X ile (6346 örneğinde 19’un çarpanı 334) Y’nin (6346 örneğinde 6+3+4+6= 19) tek basamaklı sayıya ulaşana kadar, kendi içinde rakamlarını topladığımız zaman aynı tek basamaklı sayıya ulaşırız.

6346 (19×334) örneğinde:
 • X=334. Y=6+3+4+6=19. X ile Y birbirine eşit değil.
 • 334 >>> 3+3+4= 10 >>> 1+0= 1;
 • 19 >>> 1+9= 10 >>> 1+0= 1.

Sonuçta iki tarafta da 1 sayısına ulaştık. 334’ün rakamlarını tek basamaklı sayıya ulaşana kadar birbiriyle topladığımızda çıkan sonuç, 19’un rakamlarını tek basamaklı sayıya ulaşana kadar topladığımızda çıkan sonuçla aynı: 1. Fakat 334 ile 19 eşit değiller, hattâ birbirinden çok uzak rakamlar. Bu 334 sayıdan, X ile Y aynı olan sayı miktarı, yukarıdaki tablodan görebileceğimiz gibi 11’dir. Aynı olma ihtimâli 11/334 oluyor, yâni 1/30 ihtimal, yâni 30’da bir ihtimal. Sayının miktarını ne kadar arttırırsanız artırın, yâni 19’un 1000 katı da olsa eşit olan miktar yine 11 olarak kalır. Çünkü 28. çarpandan sonra artık hesaplamaya gerek yoktur, nitekim, sayıların rakamlarının toplamı, sayı 4 basamaklı sayıya ulaşıncaya kadar en fazla 27 olur (999 >>> 9+9+9= 27) ve X 27’den sonra giderek artmaya devâm eder. Diyeceğim odur ki, X ile Y’nin aynı olması, ilgili başlangıç harfinin sûrelerdeki sayısına bağlı olduğu gibi sûrelerin âyet sayılarına da bağlıdır, aynı zamanda kaç sûrenin hesâba katıldığına bağlıdır, ayrıca hesâba katılacak başlangıç harfinin kaç çeşit olduğuna da bağlıdır; yâni çok değişkendir.

Örneğin, Hâ Mîm sistemini 40. sûrenin başından itibâren, Hâ Mîm sistemindeki gibi kümülatif toplayarak, bu sistemde, âyet aralarında da olmak üzere kaç tâne 19’a tam bölünen sayı var diye baktım. Toplamda 26 tâne 19’a tam bölünebilen sayı çıktı. Yâni, 40. sûreden itibâren başlayarak Hâ ve Mîm harflerini, 46. sûrenin sonuna kadar kümülatif olarak topladığımız zaman, sâdece sûre aralarında değil, âyet aralarında da bölerek, toplamda 26 tâne 19’a bölünebilen sayı buluyoruz. Bu 26 sayıdan 6 tânesinde Hâ ve Mîm harflerinin sayılarının toplamının 19 çarpanı ile bu harflerin sayılarının rakamlarının toplamı eşit çıkıyor (Bunlardan iki tânesi: 1) Hâ Mîm sistemindeki tüm toplam. 2) Hâ Mîm sistemindeki 40-42 toplamı.) 6/26= 1/13 ihtimal. Pek de düşük bir ihtimâl değil.
 • Fakat 40. sûreyi 69. âyetten başlattım, yâni 69. âyeti 1. âyet kabul ettim, 69. âyetten itibâren 40. sûrenin sonuna kadar 17 âyet oluyor. Yâni 40. sûre toplam 17 âyet oluyor. Diğer 6 sûre aynı kalıyor. Böyle yaptığımda ve Hâ Mîm sistemini bu şekilde uyguladığımda 24 tâne 19’a tam bölünebilen sayı çıktı ve bunlardan hiçbirinin rakamlarının toplamı ile 19 çarpanı aynı değildi, ihtimal 0 idi.
 • Hâ Mîm sisteminin tümünü, bu sefer 40. sûreyi 39. âyetten itibâren gerisini sisteme dâhil etmeyerek denedim. Yâni 40. sûreyi ilk 38 âyet olmak üzere 38 âyet olarak kabûl ederek denedim (Diğer sûreler tamâmen aynı). Toplam 11 tâne 19’a tam bölünen çıktı, bunlardan hiçbirinde X ile Y birbirine eşit değildi. İhtimâl: 0.
 • Hâ Mîm sistemini Tâ Sîn sûrelerine (26-28. sûreler) uyguladım. Bu denememde Tâ Sîn sûrelerindeki ilgili başlangıç harflerini (Tâ, Sîn ve Mîm) aldım. Toplamda 19 yer 19’a tam bölündü, bunlardan sâdece bir tânesinde X ile Y birbirine eşitti. İhtimâl 1/19.

Hâ Mîm sistemini ilk ikiye bölünme durumu açısından (40-42. sûreler) incelediğimde 12 yerden 2 tânesinde eşit çıkmıştı, ihtimâl 1/6 oluyor.
 • Fakat yukarıda bahsettiğim gibi 40. sûreyi 17 âyet kabûl ettiğimde, yâni 40. sûreyi 69. âyetten itibâren başlattığımda ve 40-42 ile 43-46 bölünmesini yaptığımda, yine ihtimal 0 çıkıyor. Çünkü 40. sûreden başlayarak ve 40. sûreyi 69. âyetten itibâren kabûl ettiğimde ve tüm sûrelerin katıldığı sistemde toplam ihtimâl 0 idi.
 • Hemen yukarıdaki paragraftaki söylediğim, 40. sûreyi ilk 38 âyet olarak kabul ettiğimde de geçerli, çünkü onda da ihtimal 0 idi, 40-42’de de ihtimal 0 olur.
Hâ Mîm sistemini 41-43 bölünmesi açısından inceledim. Toplamda 12 yer 19’a tam bölündü, bunlardan 2 tânesinde X ile Y eşit çıkmıştı. İhtimâl 40-42 ihtimâlindeki gibi 1/6 idi.
 • 41-43. sûrelerde ufak bir değişiklik yaptım. Sâdece 41/12’deki Hâ harfi sayısını 3’ten 1’e çevirdim ve sistemi tekrar denedim. Sonuçta 8 yer 19’a tam bölündü, bunlardan hiçbirinde X ile Y birbirine eşit değildi. İhtimâl 0 idi.

Sonuçta, tekrar söyleyeyim, X ile Y’nin aynı olması, ilgili başlangıç harfinin sûrelerdeki sayısına bağlı olduğu gibi sûrelerin âyet sayılarına da bağlıdır, aynı zamanda kaç sûrenin hesâba katıldığına bağlıdır, ayrıca hesâba katılacak başlangıç harfinin kaç çeşit olduğuna da bağlıdır; yâni çok değişkendir. Dolayısıyla X ile Y’nin aynı olmasını matematiksel açıdan genel bir olasılık hesâbına bağlayamayız.

Bu nedenle rakamların toplamını ihtimâl hesaplamasına katarken, bu sistemdeki kümülatif toplamların 19’a tam bölünenleri üzerinden ihtimâl hesaplamasını yapmamam gerekir. Yâni Hâ Mîm sistemi olsun, Tâ Sîn sistemi olsun, rakamların toplandığı bu sistemlerde, 19’a tam bölünen sayıların, rakamlarının toplamının 19’un çarpımını verme olasılığı nedir diye olasılık hesaplamasını yapmamam lazım. Yapmam gereken rakamların toplamının hangi aralıkta olabileceğini tahmîn etmeye çalışıp, ihtimâl hesaplamasını ona göre yapmaya çalışmamdır.

Ayrıca Hâ Mîm sisteminin olasılık hesâbı konusunda da göreceğiniz gibi, rakamlarının toplamının, toplamın 19 çarpanını verme olasılığı, rakamların toplamının 19’un katı gelme olasılığından çok daha küçüktür, yâni çok daha zor bir ihtimâldir. Rakamların toplamının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur. Fakat rakamların toplamının, toplamın 19 çarpanını verme olasılıkları, aşağıdaki hesaplamalarda şu üç sonucu vermiştir: 1/153, 1/63 ve 1/63.

'Olasılık hesâbı hakkında' isimli başlık altındaki çalışmalarımın excel belgesini şuradan indirebilirsiniz: Belge-2.Bu sayfa 1177 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar