HÂ-MÎM BAŞLANGIÇLARI / OLASILIK HESÂBI

AYN-SÎN-KAF BAŞLANGICI:

42. sûrede geçen Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harflerinin, bu sûredeki geçiş sayılarının toplamının 19’un tam katını verme olasılığı 1/19’dur.

42. sûrede geçen Ayn-Sîn-Kaf başlangıç harflerinin, bu sûredeki geçiş sayılarının rakamlarının toplamının 19’un tam katını verme olasılığı da 1/19’dur.

Yukarıdaki iki durumun da gerçekleşme ihtimâli iki ihtimâlin çarpımına eşittir: 1/19 × 1/19= 1/361. Yâni, Ayn Sîn Kaf başlangıcındaki durumun tesâdüfen gerçekleşme olasılığı 1/361’dir.

HÂ-MÎM BAŞLANGIÇLARI:

1. hesaplama:

Ha-Mim başlangıçlı, arka arkaya geçen 7 sûrede, “Ha” ve “Mim” harfleri 2147 (19x113) kez geçmektedir. Bu sayının 19’un katı gelme olasılığı 1/19’dur.

2. hesaplama:

19’un katını veren 7 sûredeki “Hâ” harfinin ve “Mîm” harfinin geçiş adetlerini oluşturan rakamların toplamının 19’un katsayısı 113’ü vermişti. Bu sayının, hangi aralıkta gerçekleşmesi olası bir sayı olduğunu bulmam gerekmektedir ki, bu sayının ortaya çıkma olasılığını hesaplayabileyim. Bu 7 sûrede, “Hâ” ve “Mîm” harfleri toplamda 2147 âdet geçiyordu. “Hâ” ve “Mîm” harfleri sûrelere nasıl dağılırlarsa dağılsınlar, 2147 (19×113) bozulmayacak ve sayının 19’un katsayısı olmasının olasılığı 1/19 olacaktı. Fakat “Hâ” ve “Mîm” harflerinin adetlerini ifâde eden rakamların toplamı 113’ü tutturamayabilir, bu sayıdan daha büyük veya daha küçük olabilirdi. Ben, hayâlî iki tablo hazırlayıp, “Hâ” ve “Mîm” harflerinin toplam sayısının 2147 olurken, “Hâ” ve “Mîm” harflerinin geçiş adedini gösteren sayıları oluşturan rakamların toplamının ne kadar büyük veya ne kadar küçük olabileceklerini göstermeye çalıştım. Böylece 113 sayısının hangi aralık içinde gerçekleştiğini anlayıp, olasılık hesâbını gerçekleştireceğim. Bu hayâlî tabloları hazırlarken iki şeye dikkat ettim:
  • 1) Nasıl ki, Türkçe’de a harfi ile ş harfi bir metinde yakın sayılarda geçmiyorsa, a harfi ş harfinden çok daha fazla geçiyorsa, Arapça metinlerde de Hâ Mîm sûrelerinden anladığım kadarıyla Mîm harfi de Hâ harfinden aşağı yukarı 6 kat daha fazla geçiyor. Hazırladığım hayâli tablolarda bu orana dikkat ettim.
  • 2) Sûrelerin aynı uzunlukta olmasına dikkat etmem gerekmiyordu. Çünkü sûreler, eğer bu Hâ Mîm sistemi rastgele olarak oluşmuş olsaydı, çok daha kısa veya çok daha uzun da olabilirlerdi. Ama yine de ben sûre uzunluklarını, yâni o sûrelerde bulunan Hâ ve Mîm harfi sayısını gözetmeye, orjinal tablolarda olan Hâ ve Mîm harfi sayısından çok sapmamaya çalıştım.

Hâ Mîm sûrelerinin tümünü içeren yukarıdâki orjinal tabloda Mîm Hâ oranı, toplam Mîm/Hâ oranının toplam sûre sayısına bölümüdür, yâni ortalamasıdır, 46,7881/7’dir, yâni, 6,6840’tır.

Mîm Hâ oranı yukarıdâki tabloda 6,6598’dir.

Mîm Hâ oranı yukarıdâki tabloda 6,6906’dır.

Yukarıdaki hayâli tablolardan anlayabiliriz ki, 113 sayısı en küçüğü 59 civârında, en büyüğü 212 civârında olan tam sayıların oluşturduğu bir aralığın içindeki bir tam sayıdır. Bu aralık 212-59= 153 tam sayı içerir. 15 tam sayı arasından 113’ün tutturulmasının olasılığı 1/153’tür.

3. hesaplama:

42. sûrenin 2. âyetinin “Hâ” ve “Mîm”li sûreleri ikiye böldüğünü göz önünde bulundurup 40, 41 ve 42. sûrelerdeki “Hâ” ve “Mîm”lerin sayısını incelediğimizde karşımıza çıkan toplamda 1121 (19x59) sayısı da 19”un tam katıdır. Bunun oluşma olasılığı da 1/19’dur.

Bir noktada dikkatli olun, ilk üç sûrelik grupta “Hâ” ve “Mîm”lerin geçiş adedinin 19’un katı olması için 1/19’luk olasılığı hesaplıyoruz. Fakat ikinci gruptaki (43, 44, 45, 46. sûreler) “Hâ” ve “Mîm” harflerinin toplamının 19”un katı olmasını olasılık hesabına katmamalıyız. Çünkü bir bütün eğer 19’un katıysa ve ondan ayırdığımız bir bölüm de 19’un katıysa, o bütünün geri kalan bölümünün 19’un katı olması matematiğin bir özelliğidir. Biz hem bütünün (7 sûre incelemesi), hem bütünün ilk parçasının (ilk üç sûre) 19’un katı olmasını olasılığa aldığımız için, ikinci parça için (son dört sûre) olasılığa bir şey katmamalıyız.

4. hesaplama:

İncelediğimiz ilk gruptaki “Hâ” ve “Mîm” harflerinin tekrarlanma sayılarını oluşturan rakamların toplamlarının bu gruptaki 19’un çarpanı olan 59 değerinin olasılığını hesaplamaya çalışayım. 2. hesaplamadaki gibi, küçük sayı oluşturan örnek ve büyük sayı oluşturan örnek şeklinde iki hayâli tablo hazırladım.

Mîm/Hâ oranı yukarıdâki orjinal tabloda 17,3479/3’tür, yâni 5,7826’dır.

Mîm/Hâ oranı yukarıdâki tabloda 5,9963’tür.

Mîm/Hâ oranı yukarıdâki tabloda 5,8238’dir.

Bu hayâlî tablolardan anlıyoruz ki, 59 sayısı, en küçüğü 32 civârında, en büyüğü ise 95 civârında olan bir tam sayı aralığındaki bir sayıdır. Bu aralıkta 95-32= 63 sayı bulunmaktadır. Bu 63 sayıdan 59 sayısının tutturulma olasılığı 1/63’tür.

Bir önceki hesaplamada bahsettiğim gibi, bu hesaplamada da ikinci gruptaki (43, 44, 45, 46) sûrelerin Hâ ve Mîm sayılarını oluşturan rakamlarının toplamının toplam sayısının 19 çarpanı ile aynı olmasını hesâba katmamalıyız. Çünkü bir bütünde aynı özellik görününce, bütünü ikiye böldüğümüzde bunun bir parçasında aynı özellik görünürse, diğer parçada da aynı özelliğin görünmesi matematiksel doğal bir özelliktir. Şöyle ki:
  • 2147 (19×113). Rakamların toplamı 113.
  • Bir yarısı: 1121 (19×59). Rakamların toplamı 59.
  • İlk yarısı 19×59 çıktığı için diğer yarısı da otamatikman 19×(113-59)= 19×54 çıkacaktır.
  • İlk yarısında rakamların toplamı 59 çıkınca, ikinci yarısında da rakamların toplamı otomatikman 113-59= 54 çıkacaktır.

5. hesaplama:

İkinci ikiye bölme işleminde de toplamın 19’un katı bulunması olasılığı 1/19’dur.

6. ve son hesaplama:

İkinci ikiye bölme işleminde, toplamın 19 çarpanıyla, Hâ ve Mîm harflerinin geçiş adetlerini oluşturan sayıların rakamların toplamının eşit gelme olasılığını hesaplamak için yine hayâli iki tablo hazırladım.

Yukarıdâki orjinal tablonun Mîm/Hâ oranı 18,7740/3= 6,2580’dir.

Yukarıdâki tablonun Mîm/Hâ oranı 6,4226’dır.

Yukarıdâki tablonun Mîm/Hâ oranı 6,2082’dir.

Yukarıdaki hayâli tablolardan da göreceğimiz gibi, 55 sayısı, en küçüğü 28 civârında, en büyüğü 91 civârında olan tam sayıların oluşturduğu bir aralıkta bulunmaktadır. Bu aralıkta 91-28= 63 tam sayı bulunmaktadır. O zaman, bu aralıktaki sayılardan 55 sayısının gelme olasılığı 1/63’tür.

Hâ Mîm başlangıçlarının olasılık hesâbı:

Hâ Mîm başlangıçlarının olasılık hesâbı tüm bulgularının görülme ihtimâli kadardır. Tüm bulgularının görülme ihtimâli tüm bulgularının olasılıklarının birbiriyle çarpımına eşittir: [1/19]3 × 1/153 × [1/63]2= 1/4.165.175.763 Yâni aşağı yukarı 4 milyarda bir ihtimal.

Hâ Mîm başlangıçlarının olasılık hesâbının excel formatını şuradan indirebilirsinizBelge-1.

Hâ Mîm sisteminin olasılık hesâbı: 

Hâ Mîm sisteminin olasılık hesâbı, hem Ayn Sîn Kaf başlangıcının, hem de Hâ Mîm başlangıçlarının görülme ihtimâli kadardır. Bu ihtimâl ise iki ihtimâlin çarpımına eşittir: 1/361 × 1/4.165.175.763= 1/1.503.628.405.443. Yâni aşağı yukarı 1,5 trilyonda bir ihtimâl.

Bu belgedeki 19 kodunun oluşturduğu birçok tablo içinden teki için bile durum böyledir. Eğer tüm tabloların hepsinin birden tesadüfen oluşma olasılığını hesaplayacak olsak sonucu siz düşünün!Bu sayfa 1429 kez ziyaret edilmiştir.


Yorumlar